Anthro.in.th

Anthro.in.th เป็นบริการ Mastodon instance ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของแอนโทร.ไทย
เซิฟเวอร์นี่เป็นเซิฟเวอร์แบบปิด คุณต้องหาเพื่อนๆที่ใช้งาน instance นี้อยู่ชวนคุณนะหรือลองถามในห้องเทเลแกรมแอนโทรไทยก็ได้